Сургалтын төлбөр

Удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэр

                    МУИС-ийн Удирдах зөвлөл 2017 оны ...

Нийтлэг үйлчилгээний суурь төлбөр, түүний зарцуулалт, мөнгөний үлдэгдлийн тухай

МУИС-ийн Сургалтын төлбөр нь судлах хичээлийн багц цагийн төлбөр, суурь үйлчилгээний төлбөрөөс бүрддэг.  Суурь үйлчилгээний ...

МУИС-ийн оюутан нийтлэг үйлчилгээний төлбөрийг давхар төлдөггүй

МУИС-ийн захирал Р.Бат-Эрдэнийн news.mn мэдээллийн сайтад өгсөн ярилцлагыг та бүхэнд нийтлэн хүргэж байна. Мэдээллийн эх сурвалж news.mn ...

МУИС-ийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийн мэдээлэл

МУИС-ийн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 06-р сарын 13-ны өдрийн хурлаар 2016-2017 оны хичээлийн жилд мөрдөгдөх ...

МУИС-ийн 2015-2016 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөр

МУИС-ийн 2015-2016 оны хичээлийн жилээс мөрдөх сургалтын төлбөрийн өөрчлөлтийн талаар Монгол Улсын ууган сонгодог их ...