“Хөрс хамгаалал ба Менежментийн зарчим” ном хэвлэгдэн гарлаа

Share Button

НҮБ-ийн Хөгжлийн Хөтөлбөрийн “Цөлжилтийг бууруулах газрын тогтвортой менежмент” төслөөс санхүүжүүлсэн  “Хөрс хамгаалал ба Менежментийн зарчим” сурах бичиг нь  МУИС-ийн  ГГС-иас энэ 12 сард хэвлэгдсэн анхны шинэ бүтээл боллоо.