Нүүр / Зарлал / Монгол-Францын төвийн шинэ сургалт эхэллээ

Монгол-Францын төвийн шинэ сургалт эхэллээ

Share Button

 

  2012 îíû 1-ð ñàðûí 09-íû äàâàà ãàðèãààñ

                                        —ÃÓÐÂÀÍ ÑÀÐÛÍ ÑÓÐÃÀËÒ— 

                                                   ÄÎËÎÎ ÕÎÍÎÃÒ 4, 6, 12 ÖÀÃ

 

                                           Íàñàíä õ¿ðýã÷äèéí ôðàíö õýë – Á¯Õ ÒªÂØÈÍ

                                       ªñâºð ¿åèéí ôðàíö õýë – Á¯Õ ÒªÂØÈÍ

                                            Áÿìáà ãàðèãèéí õè÷ýýë

                                      Õ¿¿õäèéí òàíèí ìýäýõ¿éí õè÷ýýë

                                        Ìîíãîë-Ôðàíöûí òºâ äýýð áîëîí àæèë äýýðýý ãàíöààð÷èëñàí õè÷ýýë

 

                                                 Äàâààãààñ Áààñàí ãàðèãò 09:00-20:30 öàãèéí õîîðîíä ìàíàé õààëãà òà á¿õýíä íýýòòýé.

                                                        2012 îíû 1 ñàðûí 6-ààñ ºìíº àìæèæ á¿ðòã¿¿ëýýðýé

                                             Ñóðãàëòûí òºëáºðò íîìûí ñàíãààð ¿éë÷ë¿¿ëýõ ýðõ áàãòñàí áîëíî. /íîì, cd, dvd ãýõ ìýò/

 

                                                Íýã ãýð á¿ëèéí 2 õ¿í 10%

                                             Îþóòíóóäàä 10% – èéí õºíãºëºëòòýé

 

                                                Õîëáîî áàðèõ : òåë/ôàêñ: 11 35 19 14 èìåéë: afm@magicnet.mn âåá ñàéò: http://www.afm.mn

Copyright © 2009 МУИС. All rights reserved.