“ARC” Азийн судалгааны төв судалгааны төсөл шалгаруулна

Share Button

МУИС-ийн “ARC” Азийн судалгааны төв  2020 онд

 • Судалгааны төсөл,
 • International Scholars Exchange Fellowship Program докторын дараах судалгааны судлаачийн төсөл шалгаруулж санхүүжүүлнэ.
 1. Судалгааны төсөл. ARC хөтөлбөр нь МУИС-д ажилладаг a) эрдэмтдийн судалгааны баг, б) докторын дараах залуу судлаачийн ажлыг дэмжих, санхүүжүүлэх зорилгоор дараах чиглэлээр төсөл сонгон шалгаруулна:
  • Монгол орны биологийн олон янз байдал ба биологийн нөөц
  • Байгалийн нөөцөд тулгуурласан дэвшилтэт материалын судалгаа
  • Эрчим хүчний дэвшилтэт технологийн судалгаа
 • Хүрээлэн буй орчны судалгаа. (Говийн бүсийг хамарсан судалгаа хийх нь  давуу тал болно).
 • Байгалийн нөөцөд тулгуурласан бүсчилсэн хөгжлийн нийгэм-эдийн засгийн судалгаа. (Говийн бүсийн судалгааг хийх нь давуу тал болно)
 • Цогц процессын загварчлал ба симуляц
 • Компьютер, мэдээллийн шинжлэх ухаан

     (Computer  Sciences: Big data statistics and cryptography)

 • Азийн бүс нутгийн улс төр судлал (Political study of Mongolia and other Asian countries), олон улсын харилцаа (Regional international relation)
 • Түүхийн салбар дундын харьцуулсан судалгаа (History: interdisciplinary, cross cultural, comparative research )
 • Солонгос судлал, хэл шинжлэл
 • Солонгосын тэргүүлэх их сургуультай хамтарсан чиглэлээр судалгааны төсөл

Төслийн үргэлжлэх хугацаа хоёр жилээс хэтрэхгүй байна (2020.01.01-2021.12.31).

Төслийн санал хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2019 оны 11 дүгээр  сарын 20-ны өдөр, 18 цаг. № 208, ЭШИХ, МУИС-ийн 1-р байр. Төслийн саналын цахим хувилбарыг project.num.edu.mn системийн Төслийн зар цэс рүү (https://project.num.edu.mn/#/Proposals) оруулна уу.  

 1. International Scholars Exchange Fellowship Program докторын дараах судалгааны судлаачийн төсөл. МУИС-д мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа 50 хүртэлх насны эрдэмтэн судлаачийн БНСУ-ын их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад докторын дараах “Korea Foundation for Advanced Studies сангийн ISEFP (International Scholars Exchange Fellowship Program)” тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд судалгааны төсөл дараах чиглэлээр сонгон шалгаруулна.
 • Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухаан  (Humanities and Social Sciences)
 • Эрчим хүч (Energy related field)
 • Биологи ба Биотехнологи (Life Science)
 • Компьютерын шинжлэх ухаан, холбоо, мэдээллийн технологи, электроник инженерчлэл (Computer Science, Electronic Engineering, Telecommunication, Information Technology)

Судлаачийн нэг сарын тэтгэлэг: 3 сая вон, даатгал, хоёр талын замын зардлыг олгоно. Түүнчлэн судлаач жилийн эцсийн судалгааны тайланг тус санд  хүлээлгэж өгөхөд урамшуулал – 1 сая вон, SCI, SSCI, AHCI  сэтгүүлд хэвлүүлсэн тохиолдолд 2-5 мянган ам. доллар, National Research Foundation of Korea сангийн бүртгэлтэй сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэхэд- 1 мянган ам. долларын нэмэгдэл урамшуулалтай.

Докторын дараах судалгааны үргэлжлэх хугацаа хагас жил, нэг жилээс хэтрэхгүй байна (2020-09-01-ээс 2021-03-01/2021-09-01). Төслийн санал хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2019 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр, 18 цаг. №208, ЭШИХ, МУИС-ийн 1-р байр. Төслийн саналын цахим хувилбарыг project.num.edu.mn системийн Төслийн зар цэс рүү (https://project.num.edu.mn/#/Proposals) оруулна уу.

Төслийн гол шалгуур үзүүлэлт

 • Шинжлэх ухааны ахисан түвшний судалгаа боловсруулалт байх,
 • Салбар дамнасан, цогц, ахисан түвшний судалгаа байх,
 • Төслийн үр дүнг Web of Science JCR индекстэй  олон улсын мэргэжлийн сэтгүүл, хурлын эмхэтгэлд нийтлүүлэх боломжтой байх,
 • Хамтарсан төсөл дэх магистрант, докторантын оролцоо, төслийг олон улсын болон гадны байгууллагатай хамтран гүйцэтгэж байгаа байдал

Төслийн бусад шалгуур үзүүлэлтүүд

 • Төсөл Солонгосын ахисан түвшний судалгааг дэмжих сан (KFAS), АRC-ийн тэргүүлэх чиглэлд нийцэж байх,
 • Төслийн шинжлэх ухааны суурь судалгаа, нийгэм эдийн засаг, инновацийн ач холбогдол,
 • Төслийг урьд өмнө хэрэгжүүлж байсан, одоо хэрэгжүүлж байгаа, бусад байгууллагаас санхүүжиж байгаа эсэх,
 • Төслийн урьдчилсан төсөв, түүнийг ARC-аас санхүүжүүлэх бодит боломж,
 • Төслийн удирдагч нь МУИС-ийн үндсэн профессор, дэд профессор байх,
 • Төслийн төсөв судалгааны ажлын хүлээгдэж байгаа үр дүнтэй нийцэж байгаа эсэх,
 • Төслийг хэрэгжүүлэх хугацааг төлөвлөсөн байдал,
 • Төслийн үр дүнг Web of Science JCR бүртгэлтэй олон улсын мэргэжлийн сэтгүүл, хурлын эмхэтгэлд хэвлэн нийтлүүлэх боломжтой эсэх.

Төслийн мэдүүлэг

Төслийн мэдүүлэг дараах хэсгээс бүрдэнэ:

 • Төслийн хамаарах чиглэл
 • Төслийн нэр
 • Хугацаа
 • Төслийн үндсэн хэсэг (10-12 нүүрт багтаана. MS Word, фонтын хэмжээ: 11, мөр хоорондын зай: 1.0- 1.5)
 • Төслийн үндэслэл
 • Төслийн зорилго, зорилт
 • Судлагдсан байдал
 • Судалгааны арга зүй
 • Үр дүнгийн баталгаа (Web of Science JCR индекстэй  олон улсын сэтгүүл, хурлын эмхэтгэлд хэвлүүлэх эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл)
 • Хүний нөөц
 • Календарчилсан төлөвлөгөө: Санхүүгийн жил 2020 оны 1 дүгээр сараас 12 дугаар сар хүртэл. ISEFP докторын дараах судалгаа нь 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхэлнэ.
 • Төсөв

Судалгааны төслийн төсөвт дараах зардлуудыг тусгаж болно /ISEFP хөтөлбөрийн төсөвт хамаарахгүй/:

 • Багаж төхөөрөмжийг иж бүрэн болгох тодорхой хэсэг;
 • Урвалж худалдан авах;
 • Мэргэжлийн ном, сэтгүүл, программ;
 • Дээж материалын үнэ;
 • Лабораторийн шинжилгээ хийлгэх;
 • Дотоодын томилолт;
 • Төслийн үр дүн түгээх;
 • Урамшуулал
 • Төслийн удирдагч болон төслийн багийн гишүүдийн CV (Хавсралт. CV маягт), электрон хаяг, регистрийн дугаар, удирдагчийн докторын дипломын хуулбар.

Татах (DOCX, 23KB)

Азийн судалгааны төв, Эрдэм шинжилгээний хэлтэс, № 208,  МУИС-ийн 1-р байр.

Утас: 75754400~ 1140 arc@num.edu.mn