“Иргэн статус”-аар суралцах үйл ажиллагааны талаарх судалгаа явагдаж байна

Share Button

МУИС-д “иргэн статус”-аар суралцах үйл ажиллагааны үр өгөөж, эрэлт, хэрэгцээний талаар судалгаа хийж байгаа бөгөөд судалгааны нэг хэсэг болох ЕБС-ийн сурагчид болон иргэдээс авах дараах асуулгыг өөрийн таньдаг хувь хүн, албан байгууллагуудад дамжуулан судалгаанд оролцуулахад туслалцаа үзүүлэхийг хүсье.

Иргэнээс авах судалгаа

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf17vAekFNycIR82vFcvfj4T4WzgtVHfrWO-IZ1KP_hugEp8Q/viewform

ЕБС-ийн 11, 12-р ангийн суралцагчдаас авах судалгаа

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexuiyTpIMjUIoIMl3ogQToXm3022aBlf45JTGNP0x9D07bhA/viewform

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар