Мэдээлэл

Share Button

Улсын онцгой комиссын 13 дахь удаагийн хуралдаан (2020.03.20)-аар өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг 2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр хүртэл сунгасантай холбогдуулан МУИС-ийн сургалтын үйл ажиллагаанд баримтлах удирдамж гаргаж, МУИС-ийн сайтад 2020.03.25-нд (https://news.num.edu.mn/?p=79530) байрлуулсан билээ. Үүнтэй уялдуулан суралцагчдаас санал, хүсэлтүүд ирж байгаа тул багш Танд удирдамжийн зарим мэдээллийг хүргүүлж байна. Үүнд:

  • Лекц, семинарын материалыг цахим сургалтын туршид холбогдох платформ эсвэл СИСи системд нээлттэй байршуулах
  • Гэрийн даалгаврын хувьд гүйцэтгэх хугацааг 14 хоногоос багагүй болгох, өмнөх даалгаврыг 4 дүгээр сарын 15-аас өмнө нөхөж өгөх боломжоор хангах

Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэс