Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

Захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдрийн хуралдааны мэдээлэл

 

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

 1. 2022 оны төсвийн төлөвлөлтийн чиглэл, удирдамж
 2. Орлого, зардлын эдийн засгийн ангиллын заавар
 3. Докторант багш нарт олгох тэтгэлэг
 4. 2020-2021 оны хичээлийн жилийн тайлангийн асуудлаар

ГАРСАН ШИЙДВЭР:

 1. 2022 оны төсвийн төлөвлөлтийн чиглэл, удирдамжийг хэлэлцээд, дараах шийдвэрийг дэмжлээ. Үүнд:
 • Ирэх онд багш, ажилтнуудын цалинг 20 хүртэл хувиар нэмэгдүүлэх тооцоог хийж Удирдах зөвлөлд оруулах;
 • 2024 он хүртэлх стратеги төлөвлөгөөний зорилго, зорилтод тусгагдсан сургалт, судалгааны зардлуудыг тусгах;
 • Бусад урсгал зардлыг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх;
 • 2022 оны хөрөнгө оруулалт, худалдан авалтын төлөвлөгөөнд техникийн тодорхойлолт боловсруулсан хөрөнгө, худалдан авалтыг тусгах, норм стандартыг баримтлах;
 1. Орлого, зардлын эдийн засгийн ангиллын зааврыг захирлын тушаалаар батлахаар боллоо.
 2. Докторын сургалтад суралцаж буй МУИС-ийн багш нарт тэтгэлэг олгох ажлын хэсгийн дүгнэлтийг хэлэлцээд, тэтгэлгийн шаардлага хангасан 4 багшид тэтгэлэг олгохоор шийдвэрлэв.
 3. 2020-2021 оны хичээлийн жилийн тайлангийн талаар мэдээлэл өгч, тайланг дараагийн захиргааны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр тогтлоо.

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар