Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 11 дүгээр сарын 2-ны өдрийн хуралдааны мэдээлэл 

 

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ: 

  1. 2020-2021 оны хичээлийн жилийн тайлан.
  2. МУИС-ийн харьяа нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт, үнэлгээ хийх журам.
  3. Бусад асуудал.  

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ: 

  1. 2020-2021 оны хичээлийн жилийн тайланг хэлэлцэж, Захиргааны зөвлөлийн гишүүдийн саналыг тусган дараагийн шатанд хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэв.
  2. МУИС-ийн харьяа нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт, үнэлгээ хийх журмын төслийг батлахаар шийдвэрлэв.  

 

 ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар