Дүрэм

“МУИС-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг шинэчлэн баталлаа

Боловсролын ерөнхий хууль, Дээд боловсролын хууль шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан МУИС-ийн ректорын тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг “МУИС-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, багш, ажилтнуудаас цахимаар санал аван Ректорын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж холбогдох саналыг тусган эцэслэн ...

МУИС-ийн Цахим сургалтын түр журам батлагдлаа

МУИС-ийн Стратегийн төлөвлөгөөний “Технологийн дэвшилд суурилсан сургалтын шинэ аргыг хэрэглэх, боловсролын онлайн болон нээлттэй эхүүдийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, сургалтад ашиглах” зорилтын хүрээнд 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны А/89 тоот Захирлын тушаалаар МУИС-ийн зэргийн сургалтын хөтөлбөрт ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар