Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль байгаль шинжлэлийн хичээлүүдээ лаборатори-туршилтын аргаар явуулж эхэллээ

Share Button

Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль байгаль шинжлэлийн хичээлүүдээ лаборатори-туршилтын аргаар явуулж эхэллээ.

Screenshot 2015-01-28 17.12.09

Screenshot 2015-01-28 17.07.35

Орчин үеийн сургалтын лаборатори туршилтын тоног төхөөрөмж ашиглан ФИЗИКИЙН хичээлээр:

  • Механикийн иж бүрэн /18 туршилт/
  • Шулуун замын хөдөлгөөн
  • Шингэний механикийн иж бүрэн/16 туршилт/
  • Дууны долгион
  • Цахилгаан /7 туршилт/
  • Хоёр хэмжээст хөдөлгөөний иж бүрэн/3 туршилт/
  • Хийн хуулиуд, термодинамикийн иж бүрэн /4туршилт/
  • Гэрлийн үзэгдлүүд /10 туршилт/
  • Чөлөөт уналт, гармоник хэлбэлзэл, Гукийн хууль /4 туршилт/

Нийт 70 гаруй туршилт лабораторийн ажил хийнэ. 

Мөн түүнчлэн хими, биологийн хичээлээр суралцагчдад үзүүлэх туршилт лабораторийн ажил бүрэн хэмжээгээр хийх суурь нөхцөл тавигдаж байна. 

Screenshot 2015-01-28 17.09.51

Screenshot 2015-01-28 17.06.28

Монгол Улсын Их Сургуулийн багш эрдэмтэд оролцсон баг Байгаль-Эхлицей ахлах сургуулийн 12 жилийн сургалттай 10-12 дугаар ангийн гүнзгийрүүлсэн сургалтын хөтөлбөрийг бүрэн шинэчиллээ. 

 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар