ОУХНУС-д БМИҮЗ-ийн хөндлөнгийн шинжээчид ажиллаж байна

Share Button

Төрийн удирдлага хөтөлбөр 2011 онд МУИС-Эдийн Засгийн Сургуульд “Менежмент-төрийн захиргаа”, 2014 оноос МУИС-ийн ОУХНУС-д Төрийн удирдлагын хөтөлбөр нэртэй (D041303) үйл ажиллагаагаа явуулж ирлээ. Тус хөтөлбөрт Үндэсний Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлөөс томилогдсон шинжээчид 2020 оны 6 дугаар сарын 9-10-ны өдрүүдэд магадлан итгэмжлэхээр ажиллалаа.


Нийтийн удирдлагын тэнхим