Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 04ий өдрийн цахим хуралдааны мэдээлэл

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. Багшийн сонгон шалгаруулалт зарлах тухай.
  2. Багшийн зэрэглэл тогтоох шалгуурууд.
  3. “Бакалаврын түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох журам”-д өөрчлөлт оруулах тухай.
  4. Бусад асуудал.  

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

  1. Багшийн сонгон шалгаруулалт зарлахтай холбоотой тэнхимүүд рүү ЗХНГ-аас заавар, удирдамж явуулахаар шийдвэрлэж, ирүүлсэн материалын дагуу багшийн сонгон шалгаруулалтыг зарлахаар шийдвэрлэв.
  2. Багшийн зэрэглэл тогтоох шалгууруудтай танилцаж саналуудыг хэлэлцэв.
  3. Журамд оруулах өөрчлөлтийн саналыг дэмжихгүйгээр өмнөх батлагдсан журмын хүрээнд ажиллахаар шийдвэрлэв.

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар