Монгол Улсын Их Сургууль хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдадаа тэгш хамрагдан суралцах боломжийг нэмэгдүүлсээр байна

Share Button

Монгол Улсын Их Сургууль нь хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийг дэмжих үйлчилгээгээ өргөжүүлж, суралцах орчныг хүртээмжтэй болгох олон улсын их сургуулиудын үйлчилгээ (“University’s Services for Students with Disabilities”)-ний жишигт хүргэхээр зорин ажиллаж байна. Уг үйлчилгээний гол зорилго нь хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч бусдын адил ижил төвшинд мэдлэг боловсрол эзэмших, тухайн орчинд суралцахад тулгарч буй аливаа саад бэрхшээлийг арилгаж хүртээмжтэй болгох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч бүрийн онцлог хэрэгцээг урьдчилан тодорхойлж тэдэнд тохируулсан хүртээмжтэй технологийн шийдлээр хангагдсан сургалтын орчин бүрдүүлэхэд оршдог.

Оюутан төгсөгчийн хэлтсээс тус үйлчилгээг Монгол Улсын Их Сургуулийн хэмжээнд үе шаттай хэрэгжүүлж байна. 2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн сурах орчин, ном сурах бичгийн хүртээмжийг нэмэгдүүллээ.

Хараа болон сонсголын бэрхшээлтэй суралцагчдын онцлог хэрэгцээнд тохирсон EPUB хүртээмжтэй хэлбэрийн 8 нэрийн сурах бичгээр хангагдсан. EPUB 3.0 стандартаар ном сурах бичгийг бүтээснээр суралцагч харааны бэрхшээлээс үл хамаарч нэгэн зэрэг ярьдаг программ ашиглан сонсож, брайлаар унших боломж бүрдэв. Мөн түүнчлэн Монгол Улсын Соёлын Яамны хүртээмжтэй хэлбэрийн ном хэвлэлийн бүртгэлийн системд бүртгэгдэн улмаар харааны бэрхшээлтэй иргэдийн брайл болон цахим номын сангийн фондыг нэмэгдүүлж, харааны бэрхшээлтэй иргэд мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх, судалгаа шинжилгээний ажил хийх, өөрсдийгөө хөгжүүлэхэд томоохон хувь нэмэр болохуйц ажил боллоо.

Цаашид Монгол Улсын Их Сургуулийн хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлог хэрэгцээнд тохирсон дэвшилтэд технологийн хүртээмжтэй шийдлүүдийг сургалтын орчинд нэвтрүүлж, суралцах ээлтэй нөхцөлийг уяан хатан боловсронгуй болгох олон талт арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

ОЮУТАН, ТӨГСӨГЧИЙН ХЭЛТЭС

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар