Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

Share Button

golomt2

golomt 3

ГОЛОМТ БАНКНЫ ОЭШБХ-Д СОНГОН СУДЛАХ

ИЛТГЭЛИЙН СЭДВҮҮД

Хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр

 • Монгол банкны мөнгөний бодлого, валютын нөөц
 • Монгол Улсын валютын нөөцийг биет алтаар бүрдүүлэх шаардлага
 • Кастодиан банк, клиринг банкны үйлчилгээ
 • Төрөл бүрийн хөрөнгө оруулалтын санг Монголд хөгжүүлэх боломж
 • Дотоод болон гадаадын зах зээлээс зардал багатай эх үүсвэр татах, санхүүжилт татах аргахэрэгслүүд
 • Эхлэлтийн болон дунд шатны компаниуд, том корпорациудын санхүүжилтын онцлог
 • Компаний үнэлгээ ба  хувьцааны үнэлгээ хийх аргачлал
 • Улсын сан буюу “sovereign wealth fund” байгуулах, хөгжүүлэх
 • Монголын хөрөнгө оруулалтын орчин ба зээлжих зэрэглэл, Монгол улсын рейтинг
 • Хөрөнгийн Зах Зээлийг хөгжүүлэх боломж, арга зам
 • Төгрөгийн ханшийн эрсдэлийг бууруулах болон бусад үр ашигтай дериватив бүтээгдэхүүнүүд
 • Тэтгэврийн сан болон бусад урт хугацаат хөрөнгө оруулалтын оновчтой менежмент
 • Хөрөнгийн болон бондын зах зээлийг хөгжүүлэх боломж, Засгийн газрын бонд

Санхүүгийн удирдлагын чиглэлээр

 • Нягтлан бодох  бүртгэлийн  хяналтын  систем,  түүнийг сайжруулах арга  зам
 • Байгууллагын  дотоод  хяналтын  систе
 • Банкны  актив,  пассивын  удирдлагыг боловсронгуй болгох
 • Банкуудын  хадгаламж, зээлийн  хүүг бууруулах  боломж
 • Банкны  эх үүсвэр нэмэгдүүлэх  боломж

Эрсдлийн удирдлагын чиглэлээр

 • Банкны  эрсдэл, түүнийг тооцох,  үнэлэх шинэлэг  аргууд,  түүний удирдлага
 • Үйл ажиллагааны эрсдэлийг оновчтой  аргаар удирдах нь
 • Зээлийн  багцын  эрсдэлийн удирдлага
 • Зах зээлийн  эрсдэлийг оновчтой  удирдах нь /Хүү,  ханш,  хөрвөх  чадвар/
 • Үйл ажиллагааны эрсдэлийг давтамжийн загвараар үнэлэх нь
 • Банкны  зээлийн  эрсдэлийг хэмжих,  үнэлэх аргачлал, нөлөөлөгч хүчин зүйл
 • Зээлийн  мониторингийн бусад  орны  туршлага,  хөгжүүлэх арга  боломж
 • Зээлийн  эрсдэлийг эдийн  засгийн  салбаруудаар ангилж  судлах
 • Макро  эдийн  засгийн  үндсэн үзүүлэлтүүдийг загварчлах, таамаглал боловсруулах аргачлал
 • Банкуудад үзүүлэх макро  эдийн  засаг,  мөнгө  сангийн  бодлогын нөлөөлөл
 • Банкуудын  стресс тест боловсруулах, арга  аргачлал
 • Үйл ажиллагааны эрсдэлийг үнэлэх аргачлалууд, тэдгээрийн  хэрэглээ,  банкинд хэрэгжүүлэх боломж
 • Үйл ажиллагааны эрсдэлээс бий  болсон  алдагдал, дампуурсан тохиолдлууд, олон  улсын туршлага,  ач холбогдол, шалтгаан, үр дагавар

Зээлийн чиглэлээр

 • Банкны  зээлийн  эрсдэлийн удирдлага: Кредит  рейтинг  хөгжүүлэх, арга  аргачлал
 • Банкны  зээлийн  эрсдэлийн удирдлага: Кредит  скоринг  хөгжүүлэх, арга  аргачлал
 • Зээлийн  багцын  чанарыг  тэргүүлэгч индикаторууд /leading indicator/
 • Зээлийн  хүүний тэргүүлэгч индикаторууд
 • ДНБ дэх зээлийн  нэвчилт,  түүний хүчин зүйл
 • Төслийн санхүүжилтийн  арга  хэлбэр
 • Монголд  амжилттай хэрэгжиж  буй SME бизнесийн чиглэл

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр

 • Data  mining  болон  ETL
 • Microsoft Excel дээр  их хэмжээний өгөгдлийн боловсруулалт хийх оновчлол
 • Data  Warehousing техникүүд болон  Даймэшн  загварчлал
 • JasperSoft Business Intelligence Tools судалгаа
 • Програм  хангамжийн чанарын  менежмент
 • Open source ERP системүүд, тэдгээрийн BI шийдлүүд
 • Test Driven Development-н тухай, давуу болон сул талууд
 • Big Data  болон  NoSQL өгөгдлийн сан
 • MongoDB ба Кластеринг боломжууд, бодит туршилтын үр дүн
 • MongoDB ба Fulltext хайлт
 • Business Intelligence  болон  Open  source  BI програмууд
 • Google’s  Bigtable and Distributed Storage System
 • WebScaleSQL- тухай, бусад ӨС системтэй харьцуулах
 • TOGAF аргачлалаар бизнес процесс загварчлах
 • Modelio програмын боломжууд
 • Электрон гарын үсгийн технологи , судалгаа
 • Мэдээллийн технологийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал,судалгаа
 • BPEL – Business Process Engineering Language судалгаа
 • Систем (програм хангамж) хөгжүүлэлтийг  бизнесийн зогсолтгүй  өөрчлөлтөнд бэлэн  байлгах
 • Систем (програм хангамж) хөгжүүлэгчид  болон  бизнесийн нэгжийн  хамтын  ажиллагааг сайжруулах

Хүний нөөцийн чиглэлээр

 • Хүний нөөцийн хөгжлийн индексийг хэрхэн тооцох  талаар
 • Хүний нөөцийн чадавхижуулах хөтөлбөрийн хэрэгжилт
 • Талент менежментийг байгууллагад хэрхэн ашиглах талаар
 • Хүний нөөцийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг тооцох шинэлэг арга аргачлал
 • Хүний нөөцийн үр ашгийн тооцоолол гаргах
 • Сургалтын хэрэгцээ, сургалтын үр дүнг тооцох аргачлал

Хуулийн чиглэлээр

 • Үнэт цаасны зах зээл дэх банкны оролцоо
 • Хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн орчин
 • Банкны салбарын эрх зүйн шинэчлэл

Банкны бизнес хөгжлийн чиглэлээр

 • Засгийн газрын үнэ тогтворжуулах дэд хөтөлбөрүүдийн хүрээнд арилжааны банкуудын оролцоо, багцын хэмжээ болон хэрэгжилтийн үр дүнгийн судалгаа
 • SME зах зээлийн судалгаа
 • Монголын банкуудын үйлчилгээний чанарын судалгаа, ОУ-ын туршлага
 • Харилцагчдын хүлээлт ба банкны үйлчилгээ
 • Банкны сувгийн удирдлагын стратеги, чиг хандлага
 • Банкны орчин үеийн салбар, тооцооны төвийн бүтэц, хөгжил, чиг хандлага, удирдлагын арга барил
 • Салбар, тооцооны төвийн ашигт ажиллагааг үнэлэх, нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны зардлыг бууруулах арга замууд,
 • Үр ашигт теллерийн системийг хөгжүүлэх, боловсронгуй болгох
 • Эрсдэлд суурилсан аудитыг хөгжүүлэх нь
 • Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үр ашиг тооцох
 • Зээлдэгчийн скоринг хийх аргачлал
 • Зээлийн эрхтэй картын хэрэглээг нэмэгдүүлэх, Монголд хэрхэн амжилттай нэвтрүүлэх
 • Хэрэглээний төлбөр төлөлт буюу биллинг үйлчилгээний цогц системийг бий болгох
 • Ирээдүйн банк буюу цахим банкны үйлчилгээний ирээдүйн чиг хандлага
 • Төлбөр тооцооны үйлчилгээний ирээдүйн хандлага, Монголд хэрхэн нэвтрүүлэх боломж
 • Монголд онлайн төлбөр тооцоо хөгжүүлэх боломж
 • Бэлэн бус төлбөр тооцоо, татварын бодлогын уялдаа холбоо, Монголд хэрхэн хэрэгжүүлэх боломж

 

ГОЛОМТ БАНК

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС