МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛИЙН БАКАЛАВРЫН ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ 2020 ОНД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАГДЛАА

Share Button

МУИС-ийн захирлын 2020 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/82 тоот тушаалаар 2020-2021 оны хичээлийн жилд “Монгол Улсын Их Сургуулийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт 2020 онд оюутан элсүүлэх журам” батлагдлаа.

Элсэлтийн бүртгэл 2020 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрийн 09:00 цагт нээж 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 12:00 цагт хүртэл явагдаж Элсэх эрх олгох үйл ажиллагаа 2020 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийг дуустал зохион байгуулна.

МУИС-ийн босго оноо

МУИС-ийн босго оноо нь Улаанбаатар дахь бүрэлдэхүүн сургуулийн хувьд тус бүр /суурь болон дагалдах/ 480 онооноос багагүй, Завхан сургууль, Эрдэнэт сургуулийн хувьд БСШУСЯ-аас баталсан их, дээд сургуульд элсэгчдийн хангасан байх босго онооноос багагүй байна.

Шилдэг элсэгч нөхцөл

Бүртгүүлэгч нь сүүлийн 2 жилийн дотор дараах шаардлагыг хангаж байвал шилдэг элсэгч гэж үзэн хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ. Үүнд:

  • БСШУСЯ-аас тогтоосон Олон улсын олимпиадад оролцож 1-3 дугаар байр эзэлсэн, Улсын олимпиадад оролцож Хүснэгт 2-т заасан нөхцөлийг хангасан ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөгчийг тухайн чиглэлээр шууд элсүүлнэ.
  • Англи хэлний олон улсын шалгалтын IELTS 5, TOEFL iBT 35, TOEFL PBT 500, TOEIC 685-аас дээш оноотой бүртгүүлэгчдийг гүйцэтгэлийн хувиар жагсаан [1], эхний 3 байр эзэлсэн бүртгүүлэгчийг ШУС-ийн ХУС-т шууд элсүүлнэ.
  • Кембрижийн олон улсын AS (A) түвшний шалгалтын b (B) –ээс дээш оноотой бүртгүүлэгчдийг сургууль бүрт шалгалт өгсөн чиглэлээр нь онооны дарааллаар жагсаан, эхний 3 байр эзэлсэн бүртгүүлэгчийг шууд элсүүлнэ.
  • Спортын өндөр ур чадвартай бүртгүүлэгчдээс комисс 5 хүртэлх бүртгүүлэгчийг шалгаруулан гэрээ байгуулж ШУС-ийн БУС, ХШУИС-д элсүүлж болно (Олимп, тив, дэлхийн тэмцээнээс медальт болон шагналт байранд шалгарсан, улсын өсвөр үеийн, улсын идэрчүүдийн аварга шалгаруулах тэмцээнд медальт байранд шалгарсан).

Жич: Шилдэг элсэгч нь тухайн бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийн суурь болон дагалдах шалгалтад тооцохоор заасан хичээлүүдээс ЭЕШ өгсөн байх ба МУИС-ийн босго оноог хангасан байна.

Элсэгчдэд олгох тэтгэлэг

БСШУСЯ-наас тогтоосон Олон улсын олимпиад болон улсын олимпиадад оролцож 1-3 дугаар байрт шалгарсан элсэгчид сургалтын төлбөрийн 50-100 хувьтай тэнцэх хэмжээний тэтгэлэг олгоно. Үүнд:

  • Олон улсын олимпиадад оролцож 1-ээс 3-р байр эзэлсэн элсэгчид 100 хувь;
  • Улсын олимпиадад оролцож 1-р байрт шалгарсан элсэгчид 100 хувь;
  • Улсын олимпиадад оролцож 2-р байрт шалгарсан элсэгчид 75 хувь;
  • Улсын олимпиадад оролцож 3-р байрт шалгарсан элсэгчид 50 хувь;

ЭЕШ-ын өндөр үнэлгээтэй элсэгчдэд сургалтын төлбөрийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний тэтгэлэг олгоно. Үүнд:

  • Суурь шалгалтад 780 буюу түүнээс дээш оноо авч Хууль зүйн сургууль, Бизнесийн сургууль, Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургуульд элссэн бол;
  • Суурь шалгалтад 750 буюу түүнээс дээш оноо авч Шинжлэх ухааны сургууль, Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль, Завхан сургууль, Эрдэнэт сургуульд элссэн бол;

ШУС-ийн БУС-ын багц 2 хөтөлбөр болон ХШУИС-ийн 2+2 хөтөлбөрт элссэн элсэгчийг дэмжих бодлогоор сургалтын төлбөрийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний тэтгэлэг олгоно. Дараагийн улирлаас сурлагын голч дүн 2.8 болон түүнээс дээш тохиолдолд сургалтын төлбөрийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний тэтгэлгийг үргэлжлүүлэн олгоно.

ШУС-ийн БУС-ын багц 3, ХУС-ын багц 2, ЭС-ийн багц 2 дахь багш мэргэжлийн хөтөлбөрт элссэн элсэгч нь ЭЕШ-д 650-750 оноо авсан бол 70 хувь, 751-ээс дээш оноо авсан бол 100 хувь сургалтын төлбөрийг төрөөс эхний улиралд чөлөөлнө. Цаашид суралцагч сурлагын голч дүн 3.0 болон түүнээс дээш оноотой суралцсан тохиолдолд сургалтын төлбөрийг үргэлжлүүлэн 100 хувь олгоно.

МУИС-ийн Байгаль эх лицей сургуулийн төгсөгч нь суурь шалгалтад 650 болон түүнээс дээш оноо авч Шинжлэх ухааны сургуулийн Байгалийн ухааны салбар, Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургуульд элссэн бол сургалтын төлбөрийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний тэтгэлэг олгоно.

Бакалаврын зэрэгтэй иргэн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсүүлэх

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 03 дугаар сарын 18-ны А/79 тоот тушаалаар батлагдсан “Оюутан элсүүлэх журам”-ын 7.1 дэх хэсгийг үндэслэн бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй иргэнийг бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсэлтийн ерөнхий шалгалтгүйгээр элсүүлэн суралцуулж болно.

Элсэлтийн бүртгэл 2020 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 09:00 цагт нээж, 06 дугаар сарын 01-ийн өдрийн 12:00 цагт хооронд явагдаж элсэх эрх олгох үйл ажиллагааг 2020 оны 06 дугаар сарын 15-ны дотор зохион байгуулна.

Бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийн харгалзах суурь болон дагалдах шалгалт, сонгох боломжтой хөтөлбөрийн жагсаалт

Хүснэгт 1

Татах (DOCX, 27KB)

***   ***   ***

Хүснэгт 2

Олимпиадын нөхцлөөр элсүүлэх

Татах (DOCX, 21KB)


[1]
Шалгалт бүрийн хамгийн дээд оноог 100 хувь гэж үзэн авсан оноог хувьд шилжүүлснээр гүйцэтгэлийн хувь гарна.

[2] Мэргэжлийн хөтөлбөр сонгохдоо зөвхөн багц 2-оос мэргэжил сонгоно.

[3]  Улсын олимпиадын төгсөлийн шатанд оролцсон оролцогчид хамаарна.

[4] Монголын сайхан бичигтэн улсын уралдааны 1-ээс 3-р байрт шалгарсан ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөгчийг Шинжлэх ухааны сургуулийн Хүмүүнлэгийн ухааны салбарт шууд элсүүлэн суралцуулна.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар