Зарлал | МУИС-ийн бүрэлдэхүүн, салбар сургуулийн захирал, багш нарт

Share Button

МУИС-ийн 2024-2025 оны хичээлийн жилийн  профессор, дэд профессорын зэрэглэлийн шалгаруулалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/208 дугаар тушаалаар батлагдсан “МУИС-д профессор багш ажиллуулах журам”-ын дагуу дараах төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд зохион байгуулж ажиллана уу.

Профессор, дэд профессорын албан тушаалын зэрэглэлийн шалгаруулалтын ажлын төлөвлөгөө

Хийж гүйцэтгэх ажлууд Хугацаа Хариуцах эзэн
1 Бүрэлдэхүүн сургууль дээр Үнэлгээний хороо байгуулан, багш нарын материалыг хүлээн авч үнэлэх, Үнэлгээний хорооны дүгнэлтийг бүрэлдэхүүн сургуулийн захиргааны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх, шийдвэр гаргах V.13-V.24 Бүрэлдэхүүн сургууль
2 МУИС-ийн нэгдсэн үнэлгээний хороо байгуулах, тушаал гаргах V.27-V.29 ХХНБГ
3 Багшийн албан тушаалын зэрэглэлийн материалыг МУИС-ийн үнэлгээний нэгдсэн хороонд ирүүлэх V.29-V.31 Бүрэлдэхүүн сургууль
4 Багшийн албан тушаалын зэрэглэлийн материалыг хянах, дүгнэлт гаргах, дүнг ХХНБГ-т дүнг ирүүлэх VI.30-VI.10 Үнэлгээний хороо
5 Багшийн албан тушаалын  зэрэглэлийн тушаал гаргах VI.11-VI.13 ХХНБГ

                                                                                 

ХХНБГ

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар