ШУТСангийн судалгааны сэдэвт ажил, төсөл

Share Button

МУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиуд 2011 оны 12 дугаар сарын 25-ны байдлаар нийт 13 сэдэвт ажил, 2 төсөл хэрэгжүүлж дуусган, 14 сэдэвт ажил, 3 төсөл үргэлжүүлж байна.  Эдгээр судалгааны ажлын гүйцэтгэлийг мэргэжлийн  эрдмийн зөвлөлүүдээр хэлэлцүүлж байна. Төслүүдийн товч тайланг 1,2-р хүснэгтээс харна уу. 2012 онд шинээр ШУТС-ийн 12 сэдэвт ажил батлагдав.

Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү.