Монголын шинжлэх ухааны 2008-2011 оны гүйцэтгэл

Share Button

Монголын судлаачдаас гадаадын сэтгүүлүүдэд хэвлэн нийтлүүлж, Шинжлэх ухааны мэдээллийн хүрээлэнгийн өгөгдлийн санд (ISI database) бүртгэгдсэн эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдэд анх удаа Б.Болдгив нар (B.Boldgiv et al., 2004) дүн шинжилгээ хийж, Монгол Улсын шинжлэх ухааны ажлын түвшинг бодитойгоор үнэлэхийг зорин 1979 оноос 2002 он хүртэлх хугацаанд  Монголын судлаачдын нийтлүүлсэн өгүүллүүдэд дүн шинжилгээ хийв.       дэлгэрэнгүй