2018 CALL FOR FELLOWSHIP RESEARCH AT THE NATIONAL UNIVERSITY OF MONGOLIA (ЗОЧИН СУДЛААЧДАД СУДАЛГААНЫ ТЭТГЭЛЭГ (FELLOWSHIP) ОЛГОХ)

Share Button

2018 CALL FOR FELLOWSHIP RESEARCH AT THE NATIONAL UNIVERSITY OF MONGOLIA (ЗОЧИН СУДЛААЧДАД СУДАЛГААНЫ ТЭТГЭЛЭГ (FELLOWSHIP) ОЛГОХ)

DEADLINE: December, 20, 2017

Within the framework of the Research financing procedure of the National University of Mongolia (NUM) 2017, the overseas fellows are invited to submit joint research proposals related to Mongolia.

Statement

Fellowship would be granted to a visiting fellow who is coming to Mongolia at maximum 6 months and intending to publish scientific articles in international peer-reviewed scientific journals with SCI, SSCI, and A&HCI by cooperating with the NUM professors. Grantee can be visiting researcher from outside or Mongolian whose study area is related to Mongolia.

Requirements

Study area must be related to Mongolia and field of study of the NUM professor.

Research period at the National University of Mongolia should be at maximum 6 months. The applying research fellow must have sufficient ability and experience in publishing scientific articles in the international peer-reviewed journals.

Citizenship or Residency

Unspecified

Activity location

Mongolia

Sponsor institution

National University of Mongolia

Amount of support:

Up to 60.0 million MNT (to be negotiated with NUM)

Application deadline

20, December, 2017

Financial summary

 Project budget depends on the research field of visiting researcher, and the selection committee at the NUM administration determines the maximum amount of budget annually. Stipend financing of the visiting scholar will be regulated by the contract between the visiting scholar and the collaborating NUM professor.

The project budget can be spent in the following categories:

 • Travel expenses of visiting researcher to Mongolia
 • Research expenses in Mongolia
 • Publication fees of article in international scientific journal
 • Stipend of visiting professor (amount of stipend depends on experience of scholars, their suggested amount of budget and other related factors).

Contracts

Contracts should be signed with Vice President for Research, Innovation and International Relations, NUM

Evaluation criteria and procedures

Proposals will be evaluated by the procedure based on recommendations of the scientific committees. Evaluation will be based on:

 • Scholar’s publication list
 • NUM host professor’s publication list
 • Research project background, objectives, and intellectual merit, expected results, calendar plan of research activity at the National University of Mongolia
 • Verification of expected further collaboration with host professor at the National University of Mongolia

Expected results

To publish co-authored scientific articles with the professor of NUM in the international peer-reviewed journals. Visiting researchers would report results of their research works on scientific council of NUM, and organize seminar or workshop by own field of study for lecturers and students.

Application submission

Paper based application form (online version via e-mail: project@num.edu.mn) should be submitted to Room 208, Research and Innovation Department, 1st building of the National University of Mongolia (Table 1).

NUM host professor: The application form and enclosed material should be submitted via online system: https://project.num.edu.mn  (please find the online application form from  Төслийн зар menu)

If you have questions related to system errors please contact to system programmer:

Phone: 89009066

E-mail: zoljargal.m@gmail.com

Phone: 99241268

E-mail: project@num.edu.mn

NUM APPLICATION FOR VISITING SCHOLAR   Table 1.

1 PROJECT TITLE

 

 
2 FULL NAME, ACADEMIC DEGREE, TITLE, POSITION, AFFILIATION AND CONTACT ADDRESS OF VISITING SCHOLAR

Зочин судлаачийн нэр, эрдмийн зэрэг цол, харьяалал

 

 
3 FULL NAME, ACADEMIC DEGREE, TITLE, POSITION, AFFILIATION AND CONTACT ADDRESS OF HOST PROFESSOR  AT THE NATIONAL UNIVERSITY OF MONGOLIA

Зочин судлаачтай хамтран ажиллах МУИС-ийн профессор багшийн нэр, эрдмийн зэрэг цол, харьяалал

 
4

RESEARCH EXPERIENCE OF VISITING SCHOLAR AND HOST PROFESSOR  (PLEASE ENCLOSE LAST 5 YEARS SCI,SSCI,A&HCI PUBLICATIONS AND GRANTED PATENT LIST )

Зочин судлаач, түүнтэй хамтран ажиллах МУИС-ийн профессор багшийн судалгааны ажлын туршлага

(Сүүлийн 5 жилд олон улсын импакт фактор бүхий сэтгүүлд хэвлүүлсэн, мэдүүлсэн болон эрхийн хамгаалалт хийгдсэн оюуны өмч зэрэг бүтээлийн жагсаалтыг хавсаргах)

 
5 FINANCIAL SUMMARY AND DETAILED PLAN OF EXPENDITURE

Судалгааны ажлын төсөв, түүний задаргаа

 
6 RESEARCH PERIOD AT THE NATIONAL UNIVERSITY OF MONGOLIA /PLEASE ENCLOSE VERIFICATION DOCUMENTS/

МУИС-д ирж ажиллах хугацаа

(нотлох баримтыг хавсаргах)

 
7 RESEARCH PROJECT BACKGROUND, OBJECTIVES, AND INTELLECTUAL MERIT

МУИС-д ажиллах үндэслэл, шаардлага, судалгааны ажлын ач холбогдол

 
8 EXPECTED RESULTS (SCIENTIFIC ARTICLES FOR SCI, SSCI, A&HCI JOURNALS, PATENTS)

Хүлээгдэж буй үр дүн (импакт фактор бүхий сэтгүүлд хэвлүүлэх өгүүлэл, мэдүүлэх патент)

 
9 CALENDAR PLAN OF RESEARCH ACTIVITY AT THE NATIONAL UNIVERSITY OF MONGOLIA

МУИС-д ирж ажиллах ажлын календарьчилсан төлөвлөгөө

(судалгааны ажил, хэлэлцүүлэх болон удирдан явуулах семинар гэх мэт)

 
10 VERIFICATION OF EXPECTED FURTHER COLLABORATION WITH HOST PROFESSOR AT THE NATIONAL UNIVERSITY OF MONGOLIA

Судалгааны хамтын ажиллагаа цаашид тогтвортой үргэлжлэх нотолгоо

 

NONECONOMIC, ECONOMIC BENEFITS AND BROAD IMPACT OF EXPECTED RESEARCH OUTPUT

11  

ECONOMIC BENEFIT OF RESEARCH OUTPUTS

 

Төслийн үр дүнгийн эдийн засгийн үр ашиг

12 NONECONOMIC BENEFIT  OF RESEARCH OUTPUTS

Төслийн үр дүнгийн эдийн засгийн бус үр ашиг

13 BROAD IMPACT OF RESEARCH OUTPUTS

Судалгааны үр дүнгийн нөлөө

14 RISK FACTORS DURING PROJECT IMPLEMENTATION

Төслийн хэрэгжилтэд саад болж болзошгүй эрсдэл, хүчин зүйл

 

SIGNATURE OF VISITING SCHOLAR

Зочин судлаачийн гарын үсэг:

SIGNATURE OF HOST PROFESSOR

Монгол талын профессорын гарын үсэг:

   2018 ЗОЧИН СУДЛААЧДАД СУДАЛГААНЫ ТЭТГЭЛЭГ ОЛГОХ (FELLOWSHIP)

МУИС-ийн үндсэн орон тооны профессор багш нарын судалгааны чиглэлээр МУИС-д 6 хүртэл сарын хугацаагаар ирж, тэдэнтэй хамтран ажиллах замаар олон улсын хэмжээнд эрдэм шинжилгээний бүтээл хэвлүүлэх зорилготой судалгааны ажлыг санхүүжүүлнэ. Энэ санхүүжилтийг Монголтой холбоотой судалгаа хийдэг гадаадын иргэд төдийгүй, Монгол Улсын иргэд хүсч болно. Зочин судлаачийн судалгааны ажлын туршлага, мэдлэгийг МУИС-ийн эрдмийн хамт олонд хүртээмжтэй байх зорилгоор МУИС-ийн хичээл явагдаж байх хугацаанд ирүүлж ажиллуулахыг чухалчилна (дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://project.num.edu.mn/#/Proposal/view/40 холбоосоор орж авна уу).

Төсөл хүлээн авах хугацаа: 2017.11.20-2017.12.20

Зочин судлаачийн тэтгэлгийн санхүүжилтийг түүнтэй хамтран ажиллах МУИС-ийн профессор багштай хийсэн гэрээгээр зохицуулж, дараах хэлбэрээр зарцуулна. Үүнд:

 • Зочин судлаачийн Монгол Улсад ирэх замын зардал,
 • Монгол Улсад судалгаа хийх судалгааны зардал,
 • Олон улсын мэргэжлийн сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэх,
 • Зочин судлаачийн тэтгэлэг (стипендийн хэмжээг судлаачийн судалгааны ажлын туршлага, өөрсдийнх нь санал болгож буй хэмжээ болон холбогдох бусад хүчин зүйлийг харгалзан харилцан зөвшилцөх замаар тогтооно).
 • Энэхүү санхүүжилтээр зочин судлаачидтай хамтран ажиллах МУИС-ийн профессор багшид нэмэгдэл цалин хөлс олгохгүй.

Төсөл нь доорх шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

 • Journal Citation Reports-ын импакт фактор бүхий олон улсын сэтгүүлд МУИС-ийн профессор багштай хамтран бичсэн өгүүлэл хэвлүүлэх (хэвлэхээр зөвшөөрөгдсөн (accepted) өгүүллийг үр дүнд тооцож болно)
 • Зочин судлаач нь судалгааны ажлын үр дүнгээ МУИС-ийн эрдмийн хамт олонд илтгэж танилцуулах
 • Судалгааныхаа чиглэлээр багш, суралцагсдад семинар явуулах, зөвлөгөө өгөх

2017 оны 12 дугаар сарын 20-ний өдрийн 18 цагаас өмнө монгол талын хамтран ажиллах профессор зочин судлаачийн төслийн саналыг https://project.num.edu.mn  (төслийн системийн ТӨСЛИЙН ЗАР цэс рүү орно уу! ) систем рүү бүртгүүлнэ. Хэвлэмэл төслийн саналыг (Зочин судлаач project@num.edu.mn  имэйл хаягаар) ЭШИХ-т ирүүлнэ (Table 1).

СИСТЕМТЭЙ ХОЛБООТОЙ АСУУДЛЫГ ДООРХ ХАЯГААР ТОДРУУЛНА УУ:

Утас: 89009066                      И-мэйл хаяг: ZOLJARGAL@SEAS.NUM.EDU.MN

Утас: 99241268                      И-мэйл хаяг: PROJECT@NUM.EDU.MN

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ ИННОВАЦИЙН ХЭЛТЭС

Утас: 1140/1141, 99857713               И-мэйл хаяг: project@num.edu.mn

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар