Судалгааны лабораторийн төслийн санал ирүүлэх урилга

Share Button

МУИС 2016-2024 онд судалгааны их сургууль болох стратегийн төлөвлөгөөний  хүрээнд академик эрх чөлөө, судалгааны дэд бүтцийг бэхжүүлэх зорилгоор МУИС-ийн захирлын  2018 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/172  тоот тушаалаар  “Mонгол Улсын Их Сургуульд судалгааны лаборатори ажиллуулах  журам” батлагдсан.

Татах (PDF, 5.07MB)

 

Уг журам  дараах  дэс дарааллаар хэрэгжинэ. Үүнд:

  1. Лаборатори удирдаж буй үндсэн орон тооны профессор, дэд профессор судалгааны лабораторийн төслийн саналаа журмын 2.3.1-2.3.5 дугаар заалтын дагуу боловсруулж ЭШИХ-т 2018 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийг хүртэл  ирүүлнэ. Үүнд:
  • лабораторийн төслийн судалгааны чиглэл нь бүрэлдэхүүн сургуулийн бодлого, чиг, үүрэгтэй нийцэж буйг баталгаажуулсан дүгнэлтийг салбарын эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлсэн протокол;
  • https://research.num.edu.mn  цахим системд ЛАБОРАТОРИ цэст шаардсан өгөгдлийг бүртгүүлнэ;
  • төслийн саналын хэвлэмэл хэлбэрийн нэг хувийг ЭШИХ-т ирүүлнэ.
  1. Судалгааны лабораторийн төслийн саналыг ЭШИХ-ээс томилсон ажлын хэсэг ерөнхий үнэлгээг гаргана;
  2. Шалгарсан судалгааны лабораторийг МУИС-ийн захирлын тушаалаар баталгаажуулна.

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ ИННОВАЦИЙН ХЭЛТЭС

Утас:99181558

имэйл хаяг: enkhsaikhan.d@num.edu.mn

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар