Researcher’s Brand: How to get published in international journals and get cited?

Share Button

“Судлаачийн бренд: Олон улсын сэтгүүлд хэвлүүлэх ба эшлэгдэх туршлага” сэдэвтэй сургалт 2019 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр дугуй зааланд зохион байгуулагдав. МУИС, ШУТИС, АҮШУИС, ШУА-ний хүрээлэнгүүдээс нийт 125 оролцогчид тус сургалтад хамрагдсан. Оролцогчдийн бүтцийг үзвэл:

Нийт 2 цагийн лекцийг Wiley and Sons компанийн бүс нутгийн төлөөлөгч Др. Сергей Парамонов танилцуулсан. Олон улсын сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэх нь өнөөдөр профессор, багш, судлаачийн хувьд тулгамдсан асуудал болсон. Үндэсний хэмжээнд нийт өгүүлэл, эшлэлийн тоо олон улсын түвшинтэй харьцуулахад доогуур, судалгааны гүйцэтгэл сул байна. Үүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс дундаас манай судлаачдийн өгүүлэл бичиж, сэтгүүлийн шаардлагад нийцүүлэх туршлага дутмаг байна. Тус сургалт нь багш, судлаачийг өөрийн судалгааны чиглэлд бренд бий болгох, тухайн судалгааны нийгэмлэгт маналайлах тухай зөвлөмжүүдийг өгсөн.

Senior Account Manager, Wiley in Russia and CIS

Dr. Sergey Paramonov is an expert in the field of scientific communication and information resources for science and research. A chemist by education, he had graduated in 2007 from D.Mendeleyev University of Chemistry and Technology (Moscow, Russia) and then received a PhD in organic and physical chemistry from the Mendeleyev University and Université de la Méditerrannée (Aix-Marseille II, Marseille, France) in 2010. During his scientific career he had been working in institutions in Russia, France and Germany and coauthored 13 publications (h-index 5, Web of Science) and numerous conference talks. Since 2012 Dr. Paramonov has been focusing on scientific information and its distribution working in different roles at Thomson Reuters and later Clarivate Analytics. Starting from 2018 he has been a senior regional representative in Russia & CIS at John Wiley & Sons, a world leading academic society publisher, where he continues his work as an educator and consultant to research institutions and higher education organizations. His interests involve scientific communication, information distribution in science, open access in publishing  bibliometrics.

 

Эрдэм шинжилгээний хэлтэс

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар