Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 3 дугаар сарын 5-ны  өдрийн хуралдааны мэдээлэл

 

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ

  1. “МУИС-д Профессор, багш ажиллуулах журам”-д оруулах нэмэлт өөрчлөлт /Ажлын хэсэг/
  2. “МУИС-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д оруулах нэмэлт өөрчлөлт /Ажлын хэсэг/
  3. Лабораторийн шинжилгээний тариф /ЭШХА хариуцсан дэд захирал Б.Очирхуяг/

ШИЙДВЭР:

  1. МУИС-д Профессор, багш ажиллуулах журамд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцээд, гишүүдийн гаргасан саналын тусган засварлаж, МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн хуралдаанд оруулж хэлэлцүүлэхийг Ажлын хэсэгт үүрэг болгов.
  2. Хөдөлмөрийн дотоод журамд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцээд, саналыг тусган, МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн хуралдаанд оруулж хэлэлцүүлэхийг Ажлын хэсэгт үүрэг болгов.
  3. Лабораторийн шинжилгээний тарифийг хэлэлцээд, дараагийн захиргааны зөвлөлийн хурлаар дахин хэлэлцэхээр хойшлуулав.

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР