Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдрийн цахим хуралдааны мэдээлэл

 

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. МУИС-ийн профессор, багшийн эрдэм шинжилгээний багц цаг, мэргэжлийн болон нийгмийн үйлчилгээний багц цаг, төсөл, гэрээт ажил, судалгааны суурь зардлыг системд бүртгүүлэх, баталгаажуулах ажлын удирдамж.
  2. Багш, ажилтны ур чадварын нэмэгдлийн талаар.
  3. МУИС-ийн Захиргааны нэгжийн цахим харилцааны удирдамж.
  4. Бусад асуудал.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

  1. Удирдамжид саналуудыг тусган батлахаар шийдвэрлэв.
  2. Багш, ажилтны ур чадварын нэмэгдлийг захирлын тушаалаар батлахаар шийдвэрлэв.
  3. МУИС-ийн Захиргааны нэгжийн цахим харилцааны удирдамжийг холбогдох хууль, журмыг тусган дахин ярилцахаар шийдвэрлэв.

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар