Монгол Улсын Их Сургуулийн Сургалтын үйл ажиллагааны журмын танилцуулга

Share Button

Монгол Улсын Их Сургуулийн дүрэм“, “Сургалтын хөтөлбөрийн журам“-тай нийцүүлж бакалавр, магистр, докторын зэрэг олгох сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахад мөрдөх “Сургалтын үйл ажиллагааны журам“-ын өөрчлөлт, шинэ заалтуудыг танилцуулж байна.

 

 

 

 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар