UB IMPULSE XXI: “ЗАГВАРЧЛАХ СЭТГЭЛГЭЭ: НИЙТИЙН УДИРДЛАГЫН ШИНЭТГЭЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА” олон нийтийн лекц, хэлэлцүүлэг болно

Share Button

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар