Мэдээлэл | Дүнгийн талаарх гомдол, түүнийг шийдвэрлэх

Share Button
Сургалтын үйл ажиллагааны журмын 4.5.51 дэх заалт, хавсралт 2 дахь I үнэлгээний заалт, Сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу бакалаврын хөтөлбөрийн /өдөр, орой/ оюутнуудын өмнөх улирлын дүнгийн гомдол маргааныг есдүгээр сарын 14-ний дотор шийдвэрлэнэ.
СХЧББГ
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар