Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

МУИС-ийн Хяналт мониторингийн албанд дотоод аудитор шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Хангамж, үйлчилгээний газарт ТЕХНИКЧ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Хамтын ажиллагааны хэлтэст гадаад харилцааны мэргэжилтэн шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, экологийн боловсролын төвд Цэцгийн хүлэмж хариуцсан мэргэжилтэн /түр/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд багш шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Мэдээллийн технологийн газарт дараах ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Хяналт мониторингийн албанд шилэн данс, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Математикийн Хүрээлэнд НЯГТЛАН БОДОГЧ шалгаруулж авна

- -

МУИС-д багш шалгаруулж авна

- -

2018-2019 оны хичээлийн жилд ШУС-ийн Физикийн тэнхимийн Зайнаас тандан судлал ба сансар судлалын лабораторид техникч /түр/ авна

- -