МОНГОЛЫН ХҮН АМЫН СЭТГҮҮЛ-ийн шинэ дугаарт бүтээлээ ирүүлэхийг урьж байна

Share Button

МУИС-ийн Хүн амын сургалт, судалгааны төв, Монголын хүн ам ба хөгжил нийгэмлэгээс эрхлэн гаргадаг МОНГОЛЫН ХҮН АМЫН СЭТГҮҮЛ нь 1996 оноос хойш  жил бүр тогтмол хэвлэгдэж буй, ISSN 2226-1389 дугаар болон МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичгийн дугаар бүхий эрдэм шинжилгээний сэтгүүл юм. Сэтгүүл нь хүн ам, хөгжлийн асуудлуудаар хийсэн эрдэмтэд, судлаачдын эрдэм шинжилгээ, судалгааны өгүүлэл, тэмдэглэл, шүүмж (цаашид бүтээл гэх) зэргийг Судалгаа, Сургалт, Үзэл бодол гэсэн чиглэлүүдээр, монгол болон англи хэлээр хүлээн авч, хөндлөнгийн шүүлт, хянан магадлагаа хийн, шаардлага хангасан бүтээлийг хэвлэн нийтэлж олны хүртээл болгодог. 

СЭТГҮҮЛД ХЭВЛЭГДЭХ БҮТЭЭЛД ТАВИГДАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА: 

  • Бүтээл урьд өмнө хэвлэгдээгүй, хүн ам ба хөгжлийн асуудлыг хөндсөн байх. 
  • Бүтээлийн эхийг монгол, эсхүл англи хэлээр бичсэн байх 
  • Бүтээлийг  200 үгт багтсан хураангуйн хамт ирүүлэх. Хураангуйг монгол болон англи хоёр хэлээр бичсэн байх 
  • Бүтээлийн үгийн тоо 8000 үгнээс хэтрэхгүй байх.
  • Бүтээлийг  word, эсхүл latex програм дээр бэлтгэсэн байж болно. 
  • Бичилтийн формат: А4 хэмжээтэй (210mm x 297mm) хуудсыг дээд, баруун, доод талаас тус бүр 2 см, зүүн талаас 2.5 см байхаар тохируулж, бичвэрийн мөр хоорондын зайг 1.5, үсгийн фонт, өндрийг үндсэн бичвэрийн хувьд Arial 11, хүснэгт, зураг, графикийн хувьд Arial 9-өөр бичсэн байх, Header, footer цэс ашиглаагүй байх. 
  • Зураг, график, хүснэгтийг тус бүрт нь дугаарлаж, гарчиг өгсөн байх ба дор нь мэдээллийн эх үүсвэрийг бичсэн байх; 
  • Эшлэл болон ашигласан материал/ном зүйн жагсаалтыг АPA загвараар бэлтгэсэн байх. Ашигласан материал/ном зүйд орсон бүтээлүүдийг монгол, гадаад хэлээрх, цахим эх сурвалж гэсэн 3 хэсэгт, зохиогчийн нэрийн эхний үсгийг харгалзан цагаан толгойн дэс дарааллаар жагсааж бичсэн байх. 
  • Томьёо ашигласан бол баруун талд нь дугаарласан байх.  
  • Бүтээлийн эхний нүүрэнд i) Бүтээлийн нэр (монгол, англи хэлээр), ii) Зохиогчийн овог, нэр, эрдмийн зэрэг, цол, iii) Харьяа байгууллагын нэр, iv) Монгол, англи хураангуй, v) Нэр үг, холбоо үгээс бүтсэн түлхүүр үг, vi) Гол холбоо барих зохиогчийн и-мэйл хаяг, санхүүжүүлэгчийн талаарх мэдээлэл бүхий зүүлт (footnote) зэргийг бичсэн байх 

Редакцийн зөвлөл нь бүтээлийг хүлээн авсны дараа наад захын шаардлагыг хангаагүй гэж үзвэл хянан магадалж уншихгүйгээр зохиогчид мэдэгдэн, шууд буцааж болно. Хэрэв дээрх шаардлагуудыг хангасан гэж үзвэл, бүтээлийг тухайн сэдвээр мэргэшсэн эрдэмтэн, судлаач, шүүмжлэгч нарт шүүлгэхээр илгээх ба агуулгын хувьд шаардлага хангасан бүтээлийн зохиогчид “хэвлэгдэхээр сонгогдсон тухай албан ёсоор мэдэгдэнэ. Агуулгын хувьд хэвлэгдэхээр шалгарсан бүтээлд сэтгүүлийн редакцийн зүгээс техникийн шинжтэй, бүтээлийн утга санааг хөндөж өөрчлөөгүй засварлалтуудыг хийж, хэвлэлийн эхийг бэлтгэн бүтээлийг хэвлэнэ.   

Сэтгүүлийг МУИС-ийн номын сан, тэнхим, улсын төв номын сан, судалгааны байгууллагууд, аймаг, орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагууд болон олон нийтэд хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр түгээнэ.  

Сэтгүүлийн 2022 оны 2 дахь хэвлэлтэд бүтээл хүлээн авах хугацаа, хаяг: 

Бүтээл хүлээн авах: 2022.09.20-2022.12.01. 

Редакцийн зөвлөл, хөндлөнгийн шүүмжлэгч бүтээлийг хянаж, дүгнэлт өгөх: 2022.12.01-2022.12.20 

Бүтээлийг засварлаж сайжруулах:2022.12.21-2023.01.20  

Сэтгүүлийг хэвлэлтэд бэлтгэх, хэвлүүлэх: 2023.01.21-2023.02.20 

Цахим хаяг: Munkhjargal_b@num.edu.mn; solongo_a@num.edu.mn 

Хаяг: МУИС-ийн хичээлийн 5-р байр, 510 тоот (Б.Мөнхжаргал, А.Солонго)
 

СЭТГҮҮЛИЙН РЕДАКЦИЙН ЗӨВЛӨЛ 

 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар